ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﺸﻢﺑﺎداﻣﯽﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر : ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 18 آذر 1393 ﺳﺎﻋﺖ 11:51 | ﺷﻤﺎره ﺧﺒﺮ : 1750086854371522350 ﺗ
77 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : سروش صدا و سیما
محل مصاحبه : تلفنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : جام
تعداد شرکت کننده : 0

ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﺸﻢﺑﺎداﻣﯽﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر : ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 18 آذر 1393 ﺳﺎﻋﺖ 11:51 | ﺷﻤﺎره ﺧﺒﺮ : 1750086854371522350 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ : 239 ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻟﻘﺐ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ را روي او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ . ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ زﺑﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﭼﯿﻨﯽ را آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را از دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ . وي ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ در ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » رواﯾﺖ ﺷﯿﺪاﯾﯽ « اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ، ﻧﺨﺒﻪ ، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ورزﺷﮑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ع) در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ » رواﯾﺖ ﺷﯿﺪاﯾﯽ « ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ارادت و ﺗﻮﺳﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازد . ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوره ﻓﺸﺮده زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻋﻨﻮان آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ، ﺗﻮﺿﯿﺢ داد : از ﺳﺎل 2007 ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﺳﺨﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدم و در ﺳﺎل 2008 اوﻟﯿﻦ وﺑﻼگ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ . در ﺳﺎل 2009 ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮑﻦ رﻓﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ دوره ﻓﺸﺮده زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﻤﺎن دوران ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺮدم . آﻗﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد : ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 35 ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮار دادم . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رﺣﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ، زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ در ﭼﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم » ﺳﻔﯿﺮان ﻫﺪاﯾﺖ « ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ . ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز اﺳﻤﻢ را آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻼم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد : ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ » آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ دات ﮐﺎم « آن را ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻤﺎر اراﺋﻪ ﮐﺮد و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺐ آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻨﺪه را ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ . ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه دﻋﻮت ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد : از ﺳﺎل 2009 ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺪم اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم ، از آﻧﺠﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدم . در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮددم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎي ﭘﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدادم و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﮑﺮم اﯾﺸﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ . ﻣﺎﺟﺮاي زن ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ زﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ : او ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﺳﻼم ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او درﺑﺎره اﺳﻼم ، او ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮوﯾﺪ . آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﺧﺎص ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . » رواﯾﺖ ﺷﯿﺪاﯾﯽ « ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻬﺎن ﺗﺎ دوم دي ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ 18 از ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد . ) ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ (  آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ  ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ  رواﯾﺖ ﺷﯿﺪاﯾﯽ  زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ : آﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺴﮕﺮ آﻗﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﺷﯿﺪاﯾﯽ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ

آدرس اینترنتی