سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
وبلاگ نویسی 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زمینه های فرهنگی زبان چینی 2 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زمینه های فرهنگی زبان چینی 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علائم نوشتاری زبان چینی 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دستور زبان زبان چینی 1 
تدریس 
بضعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
آموزش وبلاگ نویسی 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آموزش زبان چینی 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زمینه های فرهنگی زبان چینی 2 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
 
‎علائم نوشتاری زبان چینی 2 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دستور زبان زبان چینی 2 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
 
فنون یادگیری زبان 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
 
‎علائم نوشتاری زبان چینی 3 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
قرائت وفهم متون ساده چینی 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان چینی کلاسیک 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان چینی میانه 1 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علائم نوشتاری چینی 3 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فنون یادگیری زبان 2 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
سمینار ۱ زبان چینی 
تدریس 
دانشگاه دولتی اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
گفت و شنود زبان چینی 
تدریس 
دانشگاه دولتی سمنان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دستور زبان زبان چینی 1